SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/8/04.2006-2 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 8 - původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/8/03.2006-16 vydal rozhodnutí Rady Úřadu č. SMP/8/04.2006-2, kterým se stanovuje společnost ČESKÝ TELECOM, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu „ původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě“.

ČTÚ čj. 10 663/2006-609/VII. vyř.
odbor analýz trhů

Top