SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/5/12.2008-16 ve věci  stanovení podniku s významnou  tržní  silou na  relevantním trhu  č. 5 - Velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/5/10.2008-13 Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. SMP/5/12.2008-16, kterým se stanoví společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 5 - Velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací.

Rozhodnutí bylo doručeno společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne 19. 12. 2008.

ČTÚ čj. 84 907/2008-609/VI. vyř.
odbor analýz trhů

Top