SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/16/04.2006-11 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 16 - ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/16/04.2006-20 vydal rozhodnutí Rady Úřadu č. SMP/16/04.2006-11, kterým se stanovuje společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu „ Ukončení volání (terminace) v jednotlivých mobilních veřejných telefonních sítích“.

ČTÚ čj. 10 547/2006-609/VI. vyř.
odbor analýz trhů

Český telekomunikační úřad vydal usnesení čj. 10 547/2006-609/VII. vyř., kterým se mění rozhodnutí Rady Českého telekomunikačního úřadu č. SMP/16/04.2006-11.

Český telekomunikační úřad zveřejňuje pro informaci úplné znění rozhodnutí Rady Českého telekomunikačního úřadu č. SMP/16/04.2006-11.

ČTÚ čj. 10 547/2006-609/VIII. vyř.
odbor analýz trhů

Top