SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/12/09.2006-62 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 12 - Velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/12/08.2006-35 vydal rozhodnutí Rady Úřadu č. SMP/12/09.2006-62, kterým se stanovuje společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu „Velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací“.

ČTÚ čj. 32 830/2006-609/VI. vyř.
odbor analýz trhů

Rozhodnutí bylo doručeno společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne 18. 9. 2006.

Top