SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/9/12.2010-18, kterým se stanoví náležitosti technicko-organizačních pravidel k zabezpečení integrity a bezpečnosti veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 99 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, vydal opatření obecné povahy č. OOP/9/12.2010-18, kterým se stanoví náležitosti technicko-organizačních pravidel k zabezpečení integrity a bezpečnosti veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

Uvedené opatření obecné povahy Úřad uveřejnil na Portálu veřejné správy a v částce 23/2010 Telekomunikačního věstníku.

ČTÚ čj. 119 449/2010-604/II. vyř.
odbor krizového řízení

Top