SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/13/6.2022-5, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatření obecné povahy č. OOP/13/xx.2022-y, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne 1. července 2022.

Uvedené opatření obecné povahy Úřad uveřejnil dne 2. 6. 2022 v částce 5/2022 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

čj. ČTÚ-16 070/2022-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top