SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 34 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, vydal opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 1. září 2013.

Uvedené opatření obecné povahy Úřad uveřejnil na Portálu veřejné správy a v částce 18/2012 Telekomunikačního věstníku.

čj. ČTÚ-187 606/2012-610/II. vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top