SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/10/09.2009-10, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel, ve znění pozdějších změn

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 34 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, vydal opatření obecné povahy č. OOP/10/09.2009-10, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel, ve znění pozdějších změn.

Bod 1 a 3 tohoto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Telekomunikačním věstníku. Bod 2 tohoto opatření obecné povahy nabývá účinnosti stodvacátým dnem ode dne jeho uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

Uvedené opatření obecné povahy Úřad uveřejnil na Portálu veřejné správy a v částce 16/2009 Telekomunikačního věstníku.

ČTÚ čj. 74 299/2009-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top