SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/10/06.2007-10, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel, ve znění pozdějších změn

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že v souladu s § 34 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, vydává opatření obecné povahy č. OOP/10/06.2007-10, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel, ve znění pozdějších změn. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. července 2007.

Uvedené opatření obecné povahy Úřad zveřejnil v částce 13/2007 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

ČTÚ čj. 41 325/2007-610
odbor regulace 
sítí a služeb elektronických komunikací

Top