SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/18/08.2006-34, trh č. 18 – služby šíření rozhlasového televizního vysílání v sítích elektronických komunikací poskytující obsah vysílání koncovým uživatelům

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatření obecné povahy analýza trhu č. A/18/08.2006-34, trh č. 18 – služby šíření rozhlasového televizního vysílání v sítích elektronických komunikací poskytující obsah vysílání koncovým uživatelům. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

Uvedené opatření obecné povahy Úřad uveřejní v částce 26/2006 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

ČTÚ čj. 44 517/2006-609
odbor analýz trhů

Top