SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/13/08.2006-30, trh č. 13 – velkoobchodní poskytování koncových úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatření obecné povahy analýza trhu č. A/13/08.2006-30, trh č. 13 – velkoobchodní poskytování koncových úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne uveřejnění v Telekomunikačním věstníku. Části textu analýzy, které jsou učiněny nečitelnými, obsahují údaje, které byly označeny za obchodní tajemství.

Uvedené opatření obecné povahy Úřad uveřejní v částce 23/2006 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

ČTÚ čj. 44 137/2006-609
odbor analýz trhů

Top