SDĚLENÍ o vydání cenového rozhodnutí č. CR/P/09.2011-2

Český telekomunikační úřad jako příslušný orgán státní správy podle § 2b odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, vydal na základě § 34a zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, cenové rozhodnutí č. CR/P/09.2011-2, kterým se mění cenové rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu č. CR/P/12.2005-1 ze dne 16. prosince 2005, čj. 40 587/2005-611, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí, ve znění pozdějších změn. Toto cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Poštovním věstníku částka 10/2011.

čj. ČTÚ-79 627/2011-611
odbor ekonomické regulace

Top