SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel <800 505 050 až 800 505 059>, <800 505 151 až 800 505 159> a <800 505 550 až 800 505 559> k poskytování služeb s přidanou hodnotou typu služby na účet volaného (Freephone) žadateli RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, PSČ 130 00, identifikační číslo 267 05 036.
Oprávnění k využívání čísel se uděluje na základě žádosti společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s. v souvislosti s koupí podniku společnosti TELE2 s.r.o. podle Smlouvy o prodeji podniku v souladu s § 476 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu převzetí všech práv a závazků společnosti TELE2 s.r.o., na které se prodej vztahuje, společností RADIOKOMUNIKACE a.s., a s ohledem na potřebu zajištění kontinuity služeb poskytovaných koncovým účastníkům.

ČTÚ čj. 42 952/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top