SDĚLENÍ k výběrovému řízení pro příděly rádiových kmitočtů k zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu GSM o:

a) zveřejnění Losovacího řádu pro výběrové řízení

b) opravě zjevné písařské chyby v textu Vyhlášení výběrového řízení

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) v návaznosti na Vyhlášení výběrového řízení pro příděly rádiových kmitočtů k zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu GSM, které bylo uveřejněno v částce 5/2009 Telekomunikačního věstníku (dále jen „Vyhlášení“), sděluje, že

a) zveřejňuje Losovací řád pro výběr umístění bloků rádiových kmitočtů jednotlivých předkladatelů přihlášek,
b) opravuje zjevnou písařskou chybu v textu Vyhlášení, když v bodě 16 písm. a) je chybně uveden na posledním řádku odkaz na bod 5 písm. c), namísto správného odkazu na bod 5 písm. d).

Správný text bodu 16 písm. a) Vyhlášení zní:

„a) Předkladatelé přihlášek budou postupně podle pořadí doručení přihlášek Úřadu, které určí Úřad podle údajů na podacím razítku podatelny Úřadu na obálce přihlášky, losovat o umístění úseků podle bodu 5 písm. d).“

ČTÚ čj. 12 636/2009-613/III. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Top