SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkumu důvodů pro uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. d) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), sděluje, že zahájil přezkum podle § 39 odst. 3 Zákona, zda trvají důvody, na jejichž základě byla uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů.

Pro účely aktuálního přezkumu potřebuje Úřad získat informace, připomínky a podněty o poskytování této dílčí služby. Získané informace budou sloužit jako podklady pro přezkum uvedené dílčí služby. Na základě výsledků přezkumu Úřad vydá záměr o dalším uložení, případně neuložení této dílčí služby. Úřad svůj záměr odůvodní.

ČTÚ čj. 26 500/2011-610
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top