SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích v souvislosti s blížícím se koncem platnosti přídělů rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 1452–1479,5 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že v souladu s § 20 odst. 4 č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), zahájil přezkum, zda i nadále trvají důvody omezení práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 1452 – 1479,5 MHz. Podle platného opatření obecné povahy části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/11.2018-7 pro kmitočtové pásmo 960-1700 MHz ze dne 7. listopadu 2018 je kmitočtový úsek pásma 1,5 GHz (1452 – 1479,5 MHz) určen pro šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací a práva k němu byla udělena následujícím třem držitelům přídělů rádiových kmitočtů:

  • TELEKO digital, a.s. – držitel pěti přídělů s dobou platnosti do 15. února 2021,
  • RTI cz s.r.o. – držitel tří přídělů s dobou platnosti do 20. ledna 2021, resp. 28. února 2021,
  • České Radiokomunikace a.s. - držitel jednoho přídělu s dobou platnosti do 3. března 2021.

Podle § 20 odst. 4 Zákona, v případě, že je v daném kmitočtovém pásmu (zde 1,5 GHz) udělen příděl rádiových kmitočtů, je ČTÚ povinen provést přezkum podle § 20 odst. 3 Zákona ve lhůtě 18 měsíců před koncem platnosti tohoto přídělu (tedy k 20. červenci 2019, resp. k 15. srpnu 2019, resp. k 28. srpnu 2019, resp. k 3. září 2019).

čj. ČTÚ-28 986/2019-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top