SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích v souvislosti s blížícím se koncem platnosti přídělů rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 24,549–24,745 GHz / 25,557–25,753 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že v souladu s § 20 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), zahájil přezkoumání práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 24,549–24,745 GHz / 25,557–25,753 GHz. Tento kmitočtový úsek pásma 26 GHz (24,25–27,5 GHz) je určen pro využití systémy FWA (Fixed Wireless Access) třemi držiteli přídělů rádiových kmitočtů, a to společnostmi T-Mobile Czech Republic a.s., Dial Telecom a.s. s dobou platnosti přídělu do 20. září 2020 a společností Vodafone Czech Republic a.s. s dobou platnosti do 5. října 2020.
Podle § 20 odst. 4 Zákona, v případě, že je v daném kmitočtovém pásmu (zde 26 GHz) udělen příděl rádiových kmitočtů, je ČTÚ povinen provést přezkum podle § 20 odst. 3 Zákona ve lhůtě 18 měsíců před koncem platnosti těchto přídělů (tedy k 20. březnu 2019, respektive k 5. dubnu 2019).

čj. ČTÚ-67 868/2018-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top