SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o stanovisku k připomínkám subjektů k Základním principům výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) informuje o obecných závěrech vyhodnocení připomínek obdržených k dokumentu Základní principy výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600−;3800 MHz, zveřejněnému 29. dubna 2014. K tomuto dokumentu zaslalo své připomínky celkem 15 subjektů.

Úřad všechny obdržené připomínky podrobně vyhodnotil a rozhodl se je akceptovat nebo odmítnout (viz níže) v rámci dalšího postupu přípravy výběrového řízení s ohledem na naplnění deklarovaného cíle připravovaného výběrového řízení.

Hlavní připomínky a návrhy se týkaly zejména těchto okruhů:

1. Dlouhodobé odložení aukce (připomínky mobilních operátorů). Tyto připomínky Úřad neakceptuje, protože eviduje zájem ostatních podnikatelů o využívání tohoto pásma pro poskytování služeb. Protože však v rámci připomínek Úřad obdržel i návrh na úpravu poplatků za využívání rádiových kmitočtů předmětného pásma (viz bod 2), rozhodl se vyhlášení výběrového řízení odložit do provedení potřebné změny nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení vlády“).
2. Zlevnění poplatků za využívání kmitočtů, popř. zpoplatňování kmitočtů v režimu pevné služby. Úřad akceptuje připomínky směřující ke snížení poplatků za využívání kmitočtů v režimu pohyblivé služby, který hodlá i nadále aplikovat s ohledem na harmonizované MFCN (Mobile Fix Communications Network) určení dotčeného pásma. Změnu poplatků bude Úřad iniciovat v souladu se záměry podle připravované Strategie správy spektra tak, aby nově navržená výše poplatků zohledňovala tržní hodnotu předmětné části rádiového spektra. Úřad proto připraví návrh změny předmětného Nařízení vlády (viz výše) a předloží jej k dalšímu zajištění Ministerstvu průmyslu a obchodu. Návrh na zpoplatňování kmitočtů v režimu pevné služby Úřad nebude akceptovat, neboť tento návrh nerespektuje určení pásma v souladu s mezinárodními harmonizovanými dokumenty, ani základní principy zpoplatňování. Konečné rozhodnutí o režimu zpoplatňování však bude záležet na přijatém znění předmětného Nařízení vlády (viz výše).
3. Stanovení závazku velkoobchodní nabídky i pro držitele úseku 40 MHz. Tyto připomínky hodlá Úřad akceptovat v zájmu zajištění rovných podmínek účastníků a vytvoření podmínek pro další rozvoj konkurence na trhu služeb vysokorychlostního přístupu k internetu.
4. Zmenšení spektrálního limitu a zmenšení přidělovaných úseků rádiového spektra z předmětného pásma. Úřad hodlá akceptovat návrhy na snížení spektrálního limitu ze 120 MHz na 80 MHz. Takový postup vytvoří podmínky pro vznik nejméně tří celoplošných sítí a tím podpoří vyšší míru konkurence na trhu služeb vysokorychlostního přístupu k internetu. S ohledem na obdržené připomínky a na fakt, že lze očekávat zájem i od subjektů, které budou držiteli kmitočtů z TDD pásma 2600 MHz (nabízených v připravované aukci), bude Úřad do návrhu podmínek výběrového řízení formulovat konkrétní podmínku omezující hromadění spektra současně v pásmech 2,6 GHz (TDD) a 3,7 GHz. Úřad však nebude akceptovat návrhy na zmenšení úseků na 20 MHz (z navrhovaných 40 MHz). Důvodem je trvající záměr Úřadu podpořit dostatečnou šířkou rádiového spektra (počtem nabízených bloků rádiových kmitočtů) možnost poskytovat v průběhu celé doby platnosti přidělení (15 let) skutečně vysokorychlostní služby. Takový postup je i v souladu se záměry budoucího využití tohoto pásma pro ultravysokorychlostní přístupové sítě podle čl. 6 odst. 1 části Plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/07.2012-10 pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz (dále jen „PVRS“).
5. Připomínky na umožnění vydat příděly pro regionální sítě. Úřad se rozhodl tyto návrhy neakceptovat s ohledem na záměr umožnit držitelům přídělů s působností na celém území České republiky vybudování sítí pro poskytování vysokorychlostních služeb, jak předpokládá čl. 5 odst. 5 PVRS. Úřad navíc neshledává variantu regionálních přídělů výhodnější jak z pohledu zamýšlené podpory soutěže na trhu, kde již působí jiní celoplošní poskytovatelé služeb širokopásmového přístupu k internetu, tak i z hlediska možnosti předpokládaného budoucího nomádického využívání. Pro regionální zájemce vytvoří Úřad podmínky pro působení na trhu prostřednictvím zamýšleného závazku velkoobchodní nabídky vítězných držitelů přídělů.
6. Vyloučení některých subjektů (držitelů přídělů v jiných pásmech), zpřísnění podmínek pro tyto subjekty nebo provedení předaukce s vyloučením účasti uvedených subjektů. Tyto připomínky nebude Úřad akceptovat, neboť jsou v rozporu se zásadou rovného přístupu ke spektru a představovaly by neodůvodnitelné znevýhodnění (diskriminaci) některých soutěžitelů.
7. Zpřísnit požadavky na pokrytí, definovat pokrytí menších obcí (pod 5000 obyvatel). Úřad hodlá tyto připomínky akceptovat. Úřad si je vědom možností tohoto pásma s ohledem na stanovené cíle dostupnosti vysokorychlostního přístupu k internetu podle státní politiky Digitální Česko v.2.0 – Cesta k digitální ekonomice. Úřad proto vhodnou kombinací různých časových horizontů a kategorií územních jednotek (obcí) stanoví konkrétní požadavky na pokrytí jednak obcí nad 5000 obyvatel, a jednak obcí v kategorii 2000–5000 obyvatel.
8. Vypustit parametr minimální zaručené úrovně kvality služby 10 Mbit/s (download) pro jednotlivého účastníka. Tyto připomínky hodlá Úřad akceptovat a požadavek minimální přenosové rychlosti zaměnit za požadavek, aby součástí nabídek koncovému uživateli byla minimálně jedna s rychlosti 30 Mb/s v souladu s cíli Digitálního Česka (tj. Digitální agendy pro Evropu).

V této souvislosti Úřad stanoví rozvojové cíle tak, aby držitel přídělů s větším množstvím spektra byl motivován k většímu rozsahu dostupnosti jeho služeb.

Všechny ostatní obdržené dílčí připomínky, nad rámec výše uvedených hlavních oblastí pro stanovení podmínek předmětného výběrového řízení Úřad využije v těch případech, kde nebudou dotčeny hlavní principy výběrového řízení v podobě po zohlednění závěrů k výše uvedeným okruhům zásadních připomínek.

V návaznosti na provedené vyhodnocení obdržených připomínek Úřad nejprve připraví návrh změny Nařízení vlády a do konce 3. čtvrtletí letošního roku jej předloží Ministerstvu průmyslu a obchodu k zajištění potřebného legislativního procesu. Současně Úřad zahájí přípravu dokumentace výběrového řízení v podobě kompletního souboru dokumentů Vyhlášení výběrového řízení. Jeho předložení do veřejné konzultace podle § 21 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích bude Úřad koordinovat s procesem projednávání změny Nařízení vlády. Záměrem Úřadu je vyhlásit výběrové řízení až v období po rozhodnutí o změně Nařízení vlády.

Zájemcům o přidělení rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz umožní Úřad v případě zájmu testování technologií na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely podle § 19b zákona o elektronických komunikacích.

čj. ČTÚ-22 704/2014-613/III. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Top