SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o stanovisku k připomínkám subjektů k Základním principům výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600−;3800 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) informuje o postupu v přípravě výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600−;3800 MHz.

K dokumentu Základní principy výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600−;3800 MHz (dále jen „Základní principy“), zveřejněnému 29. dubna 2014, obdržel Úřad připomínky celkem od 15 subjektů.

Úřad nyní všechny obdržené připomínky podrobně vyhodnocuje a v současné době ještě doplňuje prověření všech relevantních skutečností pro rozhodnutí, zda a jakým způsobem bude možné některé z připomínek akceptovat v rámci dalšího postupu přípravy výběrového řízení s ohledem na naplnění deklarovaného cíle připravovaného výběrového řízení.

Úřad předpokládá, že uzavření vyhodnocení připomínek a s nimi spojená úprava Základních principů proběhne nejpozději v průběhu první poloviny září 2014. Následně Úřad zveřejní rámcovou informaci vypořádání obdržených připomínek a dalším postupu v přípravě výběrového řízení.

Úřad současně sděluje případným zájemcům o testování technologií v kmitočtovém pásmu 3600−;3800 MHz, že na základě podané žádosti umožní časově omezené testování na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely podle § 19b zákona o elektronických komunikacích.

čj. ČTÚ-22 704/2014-613/II. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Top