Rozhodnutí o ceně č. CEN/7/06.2014-100

Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle § 107 odst. 9 písm. b) bodu 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydala v řízení zahájeném z moci úřední se společností Air Telecom a.s., se sídlem Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČO: 24262137, dne 16. ledna 2014, ve věci uložení povinnosti související s regulací cen na základě § 51 odst. 5 písm. f) a § 59 Zákona podniku s významnou tržní silou na trhu č. 7 – „Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“ rozhodnutí o ceně č. CEN/7/06.2014-100.

Top