Rozhodnutí o ceně č. CEN/4/08.2015-4

Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle § 107 odst. 9 písm. b) bodu 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydala v řízení zahájeném z moci úřední se společností O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČO: 60193336, ode dne 1. června 2015 vedeného na základě právního nástupnictví se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČO: 04084063, dne 7. srpna 2015, podle § 51 odst. 5 písm. f), § 51 odst. 8 a § 59 Zákona, rozhodnutí o ceně č. CEN/4/08.2015-4.

Top