Rozhodnutí o ceně č. CEN/2/03.2014-33

Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle § 107 odst. 9 písm. b) bodu 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydala v řízení zahájeném z moci úřední se společností Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČO: 60193336, dne 17. října 2013, ve věci uložení povinnosti související s regulací cen na základě § 51 odst. 5 písm. f), § 51 odst. 8 a § 59 Zákona podniku s významnou tržní silou na trhu č. 2 – „Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě“ rozhodnutí o ceně č. CEN/2/03.2014-33.

Top