RÁMCOVÁ POZICE Českého telekomunikačního úřadu k připomínkám k aktualizovanému návrhu základních principů výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3400-3600 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) pro zajištění maximální transparentnosti připravovaného výběrového řízení v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400-3600 MHz zveřejnil dne 2. 1. 2019 k připomínkám aktualizovaný návrh základních principů výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v těchto pásmech.

ČTÚ připravil rámcovou pozici k vypořádání připomínek, kterou nyní zveřejňuje. Rámcová pozice vychází ze závěrů provedeného posouzení obdržených připomínek, s respektem k deklarovaným cílům výběrového řízení. Poznatky z obdržených připomínek ČTÚ využije v dalším procesu přípravy výběrového řízení.

Úřad opětovně upozorňuje, že formálně bude proces přípravy vlastního výběrového řízení zahájen provedením veřejné konzultace jeho podmínek podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Soubory ke stažení
Top