Boj proti korupci

Protikorupční e-mailová adresa Českého telekomunikačního úřadu

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zprovoznil dne 10. července 2007 protikorupční e-mailovou adresu: korupce@ctu.cz

Vedle ústních, písemných, telefonických podání a elektronických podání došlých na elektronickou podatelnu Úřadu (podatelna@ctu.cz), tak mohou občané rovněž hlásit případy podezření na spáchání korupce nebo podvodu zaměstnancem Úřadu i prostřednictvím této e-mailové adresy. Tato speciální, protikorupční adresa byla na Úřadu zřízena v souvislosti s naplňováním vládou stanoveného úkolu, vyplývajícího z usnesení vlády České republiky ze dne 25. října 2006 č. 1199 o Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011.

Vyhodnocení za rok 2014

V roce 2014 bylo ČTÚ oznámeno (elektronickou formou) na protikorupční
e-mailovou adresu
(korupce@ctu.cz) pouze 1 podání ohledně podezření na spáchání korupčního nebo podvodného jednání zaměstnancem ČTÚ, a to v souvislosti s vyřizováním stížnosti oznamovatele na příslušného podnikatele v elektronických komunikacích. Po vyhodnocení obsahu předmětného podání a následném prošetření však podezření z korupce nebylo shledáno.

Pokud jde o příjem zpráv na protikorupční e-mailovou adresu, uvedenou do provozu dne 10. července 2007, platí pro něj v rámci ČTÚ zvláštní režim z hlediska jeho průběžného sledování a odpovědného vyhodnocování. Protikorupční e-mailová adresa může být potencionálním zdrojem informací o možném korupčním chování zaměstnanců ČTÚ. ČTÚ je tak připraven na podání daného charakteru včas a aktivně reagovat, a to ve smyslu jak vnitřních předpisů, tak i na základě obecně platných právních předpisů.

Je třeba poznamenat, že dosavadní zájem veřejnosti je v průběhu trvání protikorupční e-mailové adresy téměř minimální. Z praktického hlediska existence e-mailového kontaktu nemá významný vliv na činnost ČTÚ, z hlediska ekonomického pak jsou náklady na jeho provoz téměř zanedbatelné.

Přes shora uvedené však lze přínos protikorupční e-mailové adresy i nadále spatřovat v možnosti ČTÚ bezprostředně reagovat na případná podání, a přijímat tak neprodleně náležitá preventivní a nápravná opatření.

Vzhledem k tomu, že bezplatná protikorupční linka 199 zprovozněná od září 2007 byla na základě vyhodnocení efektivity jejího provozu ministrem vnitra zrušena ke dni 30. dubna 2012, projevuje se zachování provozu protikorupční e-mailové adresy ČTÚ i do budoucna jako opodstatněné. S ohledem na uvedené tak ČTÚ v oblasti boje proti korupci odkazuje na danou stránku www.korupce.cz.

Dokumenty

Boj proti korupci

„Korupci je možné charakterizovat jako vztah mezi dvěma subjekty, ať jednotlivci nebo institucemi, z nichž jeden nabízí a většinou i poskytuje druhému určitou formu odměny za poskytnutí či příslib neoprávněné výhody. Druhý pak očekává, že za tuto poskytnutou výhodu mu bude slíbená materiální či nemateriální odměna poskytnuta.“

Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017

Protikorupční program ČTÚ

Interní protikorupční program ČTÚ 332 kB pdf
Zpráva o plnění Programu
(stav ke dni 30. září 2014)
140 kB pdf
Top