OZNÁMENÍ o dokončení procesu přezkumu důvodů pro omezení počtu práv v kmitočtovém pásmu 2110–2170 / 1920–1980 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ“) informuje, že dokončil proces přezkumu, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 2110–2170 / 1920–1980 MHz.

ČTÚ při provádění přezkumu a zajištění ocenění postupoval podle § 20 odst. 4 a 5 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). K závěrům přezkumu a zajištěnému ocenění na základě znaleckého posudku ČTÚ provedl veřejnou konzultaci. Všechny obdržené připomínky, včetně připomínek směřujícím ke znaleckému posudku, a jejich vypořádání ČTÚ zveřejnil na stránce veřejné konzultace.

Na základě provedeného vyhodnocení připomínek z veřejné konzultace ČTÚ dopracoval závěry přezkoumání a zveřejňuje jejich upravené znění po veřejné konzultaci. Úřad dále zveřejňuje dodatek znaleckého posudku ze dne 3. 12. 2021.

V souladu s § 20 odst. 5 Zákona ČTÚ dne 7. prosince 2021 vyzve společnost O2 Czech Republic a.s. k podání žádosti o udělení nového přídělu rádiových kmitočtů podle závěrů přezkumu, za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku vypracovaného soudním znalcem.

čj. ČTÚ-33 118/2020-613/V. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top