OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu Strategie správy spektra

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) připravil a předkládá k veřejné konzultaci návrh Strategie správy spektra (dále jen „návrh Strategie“), jejíž vypracování bylo Úřadu uloženo Státní politikou Digitální Česko v. 2.0 – Cesta k digitální ekonomice, přijatou usnesením vlády ze dne 20. března 2013 č. 203/2013.

Účinné a účelné využití veřejného zdroje – rádiového spektra – je základním předpokladem pro dosažení maximálního přínosu pro koncové uživatele, pro pokrytí celospolečenských potřeb, pro hospodářský rozvoj státu.

Úřad v návrhu Strategie předkládá odborné i široké veřejnosti informace o hlavních záměrech ve správě rádiového spektra především v krátko- a střednědobém horizontu, a přivítá připomínky, které přispějí k naplnění popsaných strategických záměrů.

Návrh Strategie bude po vyhodnocení a promítnutí poznatků z veřejné konzultace postoupen do mezirezortního připomínkovacího řízení a Úřad jej předloží k projednání vládě.

Vaše příspěvky k návrhu Strategie je možno zaslat datovou schránkou a9qaats, elektronicky e-mailem na podatelna@ctu.cz nebo písemně na adresu Úřadu Sokolovská 219, Praha 9, P.O. Box 02, 225 02 Praha 025 do 23. ledna 2014. V záhlaví uveďte heslo „Strategie správy spektra“. Obdržené příspěvky budou zveřejněny na internetových stránkách Úřadu. Veřejná diskuse k tomuto dokumentu není konzultací ve smyslu § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

V rámci konzultace Úřad předkládá i následující okruhy otázek:

 1. Je zřejmý záměr posílit hospodářskou soutěž při užití rádiového spektra?
  Jsou navrhovaná opatření a postupy adekvátní? Měla by být Strategie v tomto směru doplněna nebo rozšířena? Pokud ano, jak?
 2. Jsou shledávány tržní postupy při nakládání s rádiovým spektrem – zavádění technologické neutrality do práv k užití rádiového spektra; transparentnost, veřejná dostupnost informací o udělených právech; flexibilita v nakládání s právy, obchodování s právy – dostačující? Je žádoucí připravit doplňující opatření pro rychlý přístup ke spektru? Pokud ano, jaká?
 3. Je hlavní cíl bezdrátových elektronických komunikací – rozvoj vysokorychlostních bezdrátových sítí, které umožní přístup k internetu a jeho službám kdekoliv a kdykoliv, za pohybu i v pevném místě – v návrhu Strategie úměrně podpořen? Mělo by být pro tyto přístupové sítě urychleno zpřístupňování dalších pásem? Pokud ano, kterých?
 4. Je vytvářen odpovídající prostor pro soutěž technologických platforem, pro stimulaci technologického vývoje? Má být v některé(-ých) oblasti(-stech) uplatněna určitá forma stimulace/podpory státu k zefektivnění soutěžního prostředí z technologického hlediska? Pokud ano, jaká a kde?
 5. Mají být se zaváděním navrhovaných opatření zefektivněny i některé administrativně správní procesy? Jaké návrhy považujete za vhodné k případnému doplnění Strategie z hlediska struktury úhrad za využívání rádiových kmitočtů či stanovení ceny rádiového spektra?
 6. Je shoda v názoru, že Strategie by měla být revidována
  a)  jako ucelený dokument, aby byly uceleně promítnuty trendy technologického
  a společenského vývoje a vývoje trhů elektronických komunikací, s předpokladem revize periodicky v cyklu 5 – 7 let příp. v závislosti na událostech či změnách, které ovlivní využití spektra v kratším období?
  b) tak, že dílčí změny budou provedeny následně v těch případech, kdy dojde
  k úpravám státní politiky elektronických komunikací (v oblastech, kterých se úprava týká)?

čj. ČTÚ-124 397/2013-605
odbor mezinárodních vztahů

Diskuse je uzavřena.


Ve veřejné konzultaci byly uplatněny návrhy a připomínky, k nimž Úřad zpracoval komentářsouhrnné vyhodnocení.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné k návrhu Strategie správy spektra:

ABAK, EUROSIGNAL a ÚVT
Air Telecom a.s.
ALCOMA a.s.
APMS
CDG a.s.
CET 21 spol.s r.o. (NOVA)
ČAEK z.s.
Česká televize
České Radiokomunikace a.s.
ČMI
ČTKK o.s.
Digital Broadcasting s.r.o. a Progress Digital s.r.o.
FTV Prima, spol. s r.o.
GRAPE SC, a.s.
ISP
KPE spol. s r.o.
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo obrany
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo vnitra
Prague Digital TV s.r.o.
RIO Media a.s.
RRTV
Telefónica Czech Republic, a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.

Top