OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na držitele oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 116 006

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný správní orgán podle § 108 odst. 1 písm. o) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 146 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  vyhlásil s ohledem na doručenou žádost o udělení oprávnění k využívání čísla 116 006, které je podle § 31 odst. 1 Zákona číslem zvláštní ekonomické hodnoty, a na základě opatření obecné povahy č. OOP/20/11.2021-13, kterým se stanoví podmínky udělování oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty, výběrové řízení na držitele oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 116 006.

Cílem výběrového řízení je vybrat žadatele, který podal žádost o udělení oprávnění k využívání čísla 116 006, vyhověl podmínkám účasti ve výběrovém řízení a nabídl nejvyšší cenu. Vybranému žadateli bude na základě rozhodnutí Úřadu uděleno oprávnění k využívání čísla 116 006.

Výběrové řízení je vyhlášeno uveřejněním na úřední desce a v Telekomunikačním věstníku.

čj. ČTÚ-9 817/2022-610/III. vyř.
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top