Oznámení o plánovaném ukončení uvádění na trh a provozování bezšňůrových telefonů v systémech CT1, CT1+ a CT2

Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, oznamuje, že dne 15.11.2001 plenární zasedání Výboru pro elektronickou komunikaci (ECC) Evropské konfe-rence poštovních a telekomunikačních správ (CEPT), jejímž členem je i česká telekomuni-kační správa, schválilo po předchozím projednání se všemi členy rozhodnutí...

  • č. CEPT/ECC/DEC/(01)01 - Rozhodnutí ECC o postupném ukončení provozování analogových aplikací CT1 a CT1+ v pásmu 900 MHz [ECC Decision on phasing out ana-logue CT1 and CT1+ applications in the 900 MHz band] a
  • č. CEPT/ECC/DEC(01)02 - Rozhodnutí ECC o postupném ukončení provozování digitál-ních aplikací CT2 v pásmu 900 MHz [ECC Decision on phasing out digital CT2 applicati-ons in the 900 MHz band],

týkající se uvolnění kmitočtových pásem:

  • 914 - 915 / 959 - 960 MHz, vyčleněných pro bezšňůrové telefony systému CT1,
  • 885 - 887 / 930 - 932 MHz, vyčleněných pro bezšňůrové telefony systému CT1+ a
  • 864 - 868 MHz, vyčleněného pro bezšňůrové telefony systému CT2,

a tím vytvoření podmínek pro rozšíření služeb GSM v rámci tzv. pásma E-GSM.

Z uvedených rozhodnutí vyplývá pro regulační orgány členských států CEPT povin-nost přijmout regulační opatření:

  • ke zrušení vyčlenění kmitočtových pásem pro aplikace CT1 a CT1+ nejpozději do 31.12.2002,
  • ke zrušení vyčlenění kmitočtového pásma pro aplikaci CT2 nejpozději do 31.12.2005,
  • k ukončení provozu bezšňůrových telefonů systémů CT1, CT1+ a CT2 v příslušných kmitočtových pásmech před rokem 2008.

Následkem výše uvedených skutečností bude do 30.6.2002:

  • podrobena revizi příslušná část národní kmitočtové tabulky (plánu přidělení kmitočtových pásem) a
  • zahájeno správní řízení směřující k ukončení platnosti rozhodnutí o schválení bezšňůro-vých telefonů výše uvedených systémů ke dni 31.12.2002, a tím i k ukončení možnosti je-jich uvádění na trh v České republice.

Provozování uvedených bezšňůrových telefonů je v současné době v České republice povoleno do 31.12.2005 generální licencí č. GL-18/R/2000 (zveřejněna v Telekomunikačním věstníku, částka 9/2000) s tím, že Úřad rozhodne o případném prodloužení platnosti této gene-rální licence pro aplikace CT1 a CT2. Úřad však, vzhledem k reálné potřebě uvolnění před-mětných kmitočtových pásem v souladu s uvedenými rozhodnutími CEPT/ECC, její prodlou-žení na další období již nepředpokládá.

Texty předmětných rozhodnutí v anglické verzi je možno získat na webové stránce Evropského radiokomunikačního úřadu (ERO) "www.ero.dk", odkaz "ECC deliverables - ECC/ERC/ECTRA Decisions".

ČTÚ 5326/2002-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top