OZNÁMENÍ o dokončení procesu přezkumu důvodů pro omezení počtu práv v pásmu 450 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ“) informuje, že dokončil proces přezkumu, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3−455,74 / 461,3−465,74 MHz, a ocenění kmitočtů z tohoto pásma, na které byl společnosti O2 Czech Republic, a.s. udělen příděl rádiových kmitočtů s dobou platnosti do 7. února 2018.

ČTÚ při provádění přezkumu a zajištění ocenění postupoval podle § 20 odst. 4 a 5 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). K závěrům přezkumu a zajištěnému ocenění na základě znaleckého posudku ČTÚ provedl veřejnou konzultaci. Všechny obdržené připomínky a jejich vypořádání, včetně vyjádření znalce k připomínkám směřujícím ke znaleckému posudku, ČTÚ zveřejnil na webu.

Na základě provedeného vyhodnocení připomínek z veřejné konzultace ČTÚ dokument se závěry přezkoumání dopracoval a zveřejnil dnešního dne na webu.

V souladu s § 20 odst. 5 Zákona ČTÚ dnešního dne vyzval společnost O2 Czech Republic a.s. k podání žádosti o udělení nového přídělu podle závěrů přezkumu, s platností od 8. února 2018 do 7. února 2033, a za cenu 210 mil. Kč, stanovenou na základě znaleckého posudku vypracovaného soudním znalcem.

čj. ČTÚ-65 183/2016-613/XV. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Top