Nová regulace mezinárodního roamingu

Dne 26. listopadu 2015 bylo prostřednictvím úředního věstníku Evropské unie publikováno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2120 (dále jen „Nařízení“), kterým se mění nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii s cílem, aby se rozdíl mezi roamingovými a vnitrostátními tarify přiblížil nule. Protože tohoto cíle nemůže být udržitelným způsobem při současné úrovni velkoobchodních cen dosaženo, zavádí novelizované Nařízení tzv. přechodné období od 30. dubna 2016 do 14. června 2017, než dojde k přehodnocení výše stávajících velkoobchodních cen, stanovených v novelizovaném nařízení o roamingu z roku 2012. Evropská komise by měla provést přezkum velkoobchodního trhu s roamingem a předložit legislativní návrh vycházející z výsledku tohoto přezkumu v termínu do 15. června 2016.

Vzhledem k tomu, že nové Nařízení zavádí pro přechodné období řadu novinek, a operátoři se obrací na Úřad s dotazy na jejich implementaci, podává Úřad následující vysvětlení a upřesnění.

V rámci přechodného období od 30. dubna 2016 do 14. června 2017 mohou poskytovatelé roamingových služeb uplatňovat příplatek k vnitrostátní maloobchodní ceně za poskytování regulovaných maloobchodních roamingových služeb. Výše tohoto příplatku pro jednotlivé roamingové služby (volání, SMS a data) v korunách a eurech je uvedena v následující tabulce, stejně jako maximální ceny roamingových hlasových, SMS a datových služeb platných od 30. dubna 2016. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

Regulovaná služba Maximální výše příplatku v EUR Maximální výše příplatku v Kč bez DPH Maximální cena v Kč bez DPH Cenový strop v Kč bez DPH
Odchozí hovor 0,05 EUR/min. 1,37 CZK/min. vnitrostátní cena + 1,37 CZK/min. 5,22 CZK/min.
Příchozí hovor 0,0114 EUR/min. 0,31 CZK/min. vnitrostátní cena + 0,31 CZK/min. vnitrostátní cena + 0,31 CZK/min.
Odchozí SMS 0,02 EUR/SMS 0,54 CZK/SMS vnitrostátní cena + 0,54 CZK/SMS 1,64 CZK/SMS
Datové služby 0,05 EUR/MB 1,37 CZK/MB vnitrostátní cena + 1,37 CZK/MB 5,49 CZK/MB

Přepočet příplatku na Kč je prostřednictvím kurzu ze dne 1. května 2015 27,43 Kč/€ a přepočet cenového stropu je prostřednictvím průměrného kurzu ve výši 27,484 Kč/€ (průměr vypočítaný z následujících směnných kurzů: kurz 27,488 k 3. březnu 2015, kurz 27,533 k 1. dubnu 2015 a kurz 27,43 k 1. květnu 2015)

Pokud by součet vnitrostátní ceny a maximálního příplatku (výše v tabulce označený jako maximální cena) převyšoval cenový strop, pak je poskytovatel roamingových služeb oprávněn účtovat maximálně cenu rovnající se cenovému stropu. V zásadě jsou tak poskytovatelé roamingových služeb povinni účtovat si za každou z roamingových služeb nižší z obou uvedených hodnot (maximální cena a cenový strop).

Vnitrostátní maloobchodní cenou se rozumí cena za minutu hovoru, odeslanou SMS nebo spotřebovaný megabyte datových služeb zákazníka, který se nachází na území svého domovského státu. V případě odchozích hlasových hovorů a odchozích SMS se jedná o cenu, která je účtována mobilním operátorem za hlasový hovor či odeslanou SMS zprávu do jiné národní sítě než je síť domovského operátora zákazníka (cena „off-net“). V případě, že zákazník využívá národní balíček mobilních hlasových minut a SMS do všech sítí a datových služeb, spotřeba roamingových služeb by měla být odečítána z tohoto národního balíčku (vč. neomezených tarifů). Mobilní operátor je v této situaci oprávněn účtovat za spotřebu každé roamingové hlasové minuty, odeslané SMS a megabytu dat pouze výše uvedené maximální maloobchodní příplatky. Teprve po té, kdy dojde k vyčerpání volných jednotek v národním balíčku, je mobilní operátor oprávněn účtovat za každou spotřebovanou roamingovou hlasovou minutu, odeslanou SMS a megabyte dat cenu ve výši národní ceny (cena „off-net“) a uvedeného maximálního maloobchodního přípatku (stanoveného v Nařízení č. 2015/2120).

Na spotřebované roamingové MMS zprávy je poskytovatelům roamingových služeb umožněno aplikovat příplatek, stejně jako v případě regulovaných datových roamingových služeb. V takovém případě maloobchodní cena za přenos či obdržení jedné roamingové MMS zprávy, nesmí překročit maximální cenu za regulované roamingové datové služby.

Uvedené ceny v korunách jsou platné do 30. června 2016. Ceny platné od 1. července 2016 by měly být upraveny prostřednictvím směnných kurzů zveřejněných v oficiálním Věstníku Evropské unie k 1. březnu, 1. dubnu a 1. květnu 2016 následujícím způsobem:

  • veškeré příplatky účtované k maloobchodním vnitrostátním cenám za spotřebu regulovaných roamingových služeb by měly být přepočteny prostřednictvím směnného kurzu zveřejněného v oficiálním Věstníku Evropské unie k 1. květnu 2016. Metodika pro přepočet maloobchodních roamingových příplatků vychází z čl. 1. odst. 6 Nařízení č. 531/2012, který se uplatňuje pro přepočet velkoobchodních roamingových cen, a který je platný i pro roamingové příplatky stanovené prostřednictvím čl. 6e odst. 1 a) a c) Nařízení č. 2015/2120.

  • cenové stropy stanovené prostřednictvím čl. 6e odst. 1 b) by měly být přepočteny prostřednictvím průměru ze směnných kurzů zveřejněných v oficiálním Věstníku Evropské unie k 1. březnu, 1. dubnu a 1. květnu 2016.

Top