Zpráva ČTÚ o výsledcích sledování plnění Nařízení (EU) 2015/2120 za období od 1. května 2016 do 30. dubna 2017

Český telekomunikační úřad (dále také „ČTÚ“), jakožto národní regulační orgán pro oblast elektronických komunikací na území České republiky, vypracoval, v souladu s čl. 5 odst. 1 Nařízení (EU) 2015/2120, zprávu o výsledcích sledování jeho plnění za období od 1. května 2016 do 30. dubna 2017.

Při přípravě této zprávy Úřad vycházel z Pokynů BEREC k provádění evropských pravidel síťové neutrality vnitrostátními regulačními orgány (zejména body 182 a 183) a dále z Dotazníku BEREC o národní implementaci Nařízení (EU) 2015/2120.

Top