Návrh vyhlášení časového zpřesnění a technických podmínek přechodu na uzavřené číslování

Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, odbor regulace telekomunikačních sítí a služeb, předkládá k veřejné diskusi v souladu s čl. 10 Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí a služeb (viz Telekomunikační věstník částka 9/2000)

Návrh vyhlášení časového zpřesnění a technických podmínek přechodu na uzavřené číslování, který vyjde v Telekomunikačním věstníku, částka 2 dne 25. 2. 2000.

Dovolujeme si požádat, aby připomínky byly zaslány odboru regulace telekomunikačních sítí a služeb prostřednictvím e-mail info@ctu.cz do 4. 3. 2002.

Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad), jako příslušný orgán státní správy podle § 95 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a změně dalších zákonů a podle čl. 10 odst. 2 Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí, který byl vydán v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku, vyhlašuje

časové zpřesnění a technické podmínky přechodu na uzavřené číslování,

kterým se upravuje a zpřesňuje přechod na uzavřené číslování v noci z 21. 9. 2002 na 22. 9. 2002 a stanovují související podmínky k jeho provedení.

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Číslovací plán veřejných telefonních sítí (dále jen "Číslovací plán") stanovuje v čl.10, že Úřad vyhlásí časové zpřesnění přechodu na uzavřené číslování. Rozsah přečíslování vyžaduje maximální přípravu, jednoznačnost provedení a příslušnou harmonizaci mezi všemi, kteří se přečíslování účastní. Úřad proto tímto vyhlášením stanovuje základní časové zpřesnění přechodu na uzavřené číslování a související podmínky k jeho provedení.

Čl. 2
Časové zpřesnění a technické podmínky přečíslování

 1. Přestupný znak "0" a národní směrová čísla podle přílohy A1 Číslovacího plánu musí zaniknout ve veřejných pevných i mobilních telefonních sítích dne 22. 9. 2002 v době od 00 hod. 00 min. do 02 hod. 59 min. středoevropského letního času (dále jen "SELČ").
 2. Od 00 hod. 00 min. do 02 hod. 59 min. dne 22. 9. 2002 SELČ, musí být veřejné telefonní sítě (viz Čl. 2 bod 1. Číslovacího plánu) provozovateli převedeny na uzavřený systém číslování podle Číslovacího plánu.
 3. Od 03 hod. 00 min. dne 22. 9. 2002 SELČ musí být veškeré spojování ve veřejných telefonních sítích uskutečňováno podle uzavřeného číslovacího systému stanoveného Číslovacím plánem. Ve veřejných telefonních sítích musí být aktivována národní (významová) čísla, včetně hodnot TC, DN a SAC podle přílohy A, resp. C Číslovacího plánu a zavedena jednotná délka národního (významového) čísla 9 míst. Jinou přípustnou délku čísel stanovuje Číslovací plán.
 4. Tísňová volání volitelná zkrácenými čísly:
  112 - integrovaný záchranný systém,
  150 - hasičský záchranný sbor,
  155 - zdravotní záchranná služba,
  158 - policie ČR,

  musí být od 00 hod. 00 min. do 02 hod. 59 min. dne 22. 9. 2002 SELČ, zajišťována prostřednictvím mobilních sítí GSM podle časového harmonogramu dohody uzavřené mezi společností ČESKÝ TELECOM, a.s. a provozovateli mobilních telefonních sítí. Doba začátku přepojování ve veřejných pevných telefonních sítích je podmíněna připraveností provozovatelů veřejných mobilních telefonních sítí k převzetí tísňových volání. Tísňová volání na linku 156 (městská policie) nebudou v této době garantována.Provozovatelé mobilních sítí zajistí bezproblémové obsloužení tísňových volání a to i z hlediska provozního zatížení průměrné denní hlavní provozní hodiny (prosincový průměr roku 2001) bez přerušení.

 5. Pokud budou účastníky od 03 hod. 00 min. dne 22.9.2002 SELČ volena čísla začínající "0", např. v mobilních sítích nebo v meziměstském provozu a při volání přídavných služeb a příslušných přechodů do jiných telekomunikačních sítí, musí být zajištěno jejich přesměrování na bezplatnou hlásku s informací o přečíslování, případně musí být podána jiná než hlasová informace o přečíslování sítě.
 6. Pokud budou účastníky volena účastnická čísla bez "0" a NDC po 03 hod. 00 min. dne 22.9.2002 SELČ ["stará" volba účastnického čísla kratšího než 9 čísel (vyjma čísel jiné přípustné délky)] musí spojovací systémy takovouto volbu považovat za nedokončenou a účastník musí obdržet obsazovací tón (interval impuls/mezera = 330 ms/330ms).
 7. Směrování čísel doplňkových služeb typu 1 X?[netýká se směru 10XX(X)] musí být zajišťováno ve tvaru NRN (Network Routing Number - síťové směrovací číslo) + číslo služby podle přílohy B Číslovacího plánu. NRN musí být stanoveno v rámci dohody uzavřené podle bodu 4. Tabulka s příslušným NRN je přílohou tohoto vyhlášení. Kompletní převedení na řešení se síťovým směrovacím číslem (NRN) musí být provedeno od 1.5.2002 do 31. 5. 2002.
 8. O přepojení pevných sítí budou jejich provozovatelé informovat provozovatele mobilních sítí ihned.

Čl. 3
Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. S ohledem na odladění programů, zajištění stability dat a sterility čísel, nebudou Úřadem počínaje dnem 1. 4. 2002 do přechodu na uzavřené číslování přidělována účastnická čísla do UTO.
 2. Provozovatelé veřejných telefonních sítí, kteří mají na svoji síť připojeny neveřejné telekomunikační sítě (včetně virtuálních privátních sítí a uzavřených uživatelských skupin) nebo zprostředkovávají poskytování veřejných telekomunikačních služeb, případně zajišťují přístup k jiným sítím (např. Internet), musí o postupu a podmínkách souvisejících s přečíslováním neprodleně informovat připojené provozovatele neveřejných sítí a poskytovatele telekomunikačních služeb.

Poznámka: Tabulka podle čl. 2 bodu 7 bude doplněna po ukončení veřejné diskuse jako příloha.

Top