ENISA

Vznik

Agentura ENISA (Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost) aktivně přispívá k vysoké úrovni bezpečnosti sítí a informací v Unii od jejího založení v roce 2004, k rozvoji kultury v oblasti bezpečnosti sítí a informací ve společnosti a ke zvýšení povědomí o bezpečnosti sítí a informací, a tím přispívá k řádnému fungování vnitřního trhu elektronických komunikací. Za účelem zajištění řádného fungování vnitřního trhu a současně s cílem dosáhnout v rámci Unie vysoké úrovně kybernetické bezpečnosti, kybernetické odolnosti a důvěry bylo vydáno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/881 o agentuře ENISA („Agentuře Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost“), o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií a o zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 („akt o kybernetické bezpečnosti“).

Cíle

Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) je odborným centrem pro kybernetickou bezpečnost v Evropě. ENISA úzce spolupracuje se všemi členskými státy, zejména s pracovní skupinou ke směrnici NIS, a soukromým sektorem a poskytuje těmto subjektům odborné poradenství.

Struktura

Správní rada: Je nejvyšším orgánem a zajišťuje, aby agentura plnila své úkoly za podmínek, které jí umožní sloužit v souladu se zakládajícím nařízením.
Výkonná rada: Výkonná rada připravuje rozhodnutí, která má přijmout správní rada o správních a rozpočtových záležitostech.
Výkonný ředitel: výkonný ředitel odpovídá za řízení agentury a plní své povinnosti nezávisle.
Stálá skupina zúčastněných stran: vykonává poradní činnost pro výkonného ředitele.
Pracovní skupiny ad hoc: Výkonný ředitel stanoví po konzultaci se stálou skupinou všech zúčastněných stran ad hoc pracovní skupiny složené z národních odborníků. Pracovní skupiny ad hoc se zabývají konkrétními technickými a vědeckými záležitostmi. ČTÚ pracuje v pracovní skupině článku 13a) Rámcové směrnice EU o bezpečnostních opatřeních a hlášeních bezpečnostních incidentů ve veřejných sítích elektronických komunikací.

Pracovní jednání:

Jednání pracovní skupiny ENISA pro článek 13a) se konají 3x ročně.

web: https://www.enisa.europa.eu/

Top