Mapování infrastruktury pro poskytování vysokorychlostního přístupu k internetu v ČR

Na základě usnesení vlády č. 370 ze dne 23. května 2012 připravují společně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen „MPO“) a Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) návrh programu podpory projektů zaměřených na budování přístupových sítí nové generace, podmínek jeho správy a financování (dále jen „Program“). Úřad a MPO jsou při přípravě Programu vedeni tím, že dostupnost širokopásmového připojení k síti Internet má strategický význam pro evropský růst a inovace, pro sociální a územní soudržnost a je klíčovým předpokladem pro vytváření pracovních míst.

Jak již Úřad a MPO deklarovaly při zahájení prací, záměr připravit návrh Programu je veden snahou využít příležitosti výnosu z výběrového řízení na kmitočty v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz (dále jen „Aukce“) k podpoře dosažení cílů státní politiky Digitální Česko, Digitální Česko v. 2.0 a tím rovněž cílů Digitální agendy pro Evropu. Rozvojová kritéria stanovená v rámci podmínek Aukce mají za cíl zajistit relativně rychlé pokrytí území České republiky mobilním širokopásmovým přístupem. Nicméně vzhledem ke skutečnosti, že cílů státní politiky nelze dosáhnout pouze prostřednictvím mobilních širokopásmových sítí, je třeba podpořit budování pevné (zejména optické) přístupové infrastruktury.

Úřad a MPO si jsou vědomy, že správné nastavení podmínek Programu s ohledem na Sdělení Komise 2013/C 25/01 – Pokyny EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí ze dne 26. ledna 2013 (dále jen „Pokyny EU“) je pro jeho úspěch, tj. poskytnutí skutečně efektivní podpory pro dosažení cílů státní politiky Digitální Česko, klíčové. V souladu s požadavky stanovenými v Pokynech EU musí Úřad v rámci přípravy Programu provést velmi podrobné mapování existence relevantní infrastruktury na celém území ČR s cílem stanovit tzv. bílá a šedá místa, do nichž by měla případná podpora směřovat. Správné stanovení těchto míst je zcela zásadní pro zajištění slučitelnosti Programu s předpisy pro poskytování veřejné podpory včetně Pokynů EU, efektivity vynaložených prostředků, obezřetných zásahů do tržního prostředí a zachování hospodářské soutěže.

Z výše uvedených důvodů Úřad provádí podrobné mapování existence relevantní infrastruktury na území celé ČR, a to za spolupráce se společností Deepview s.r.o. (na základě smlouvy o poskytnutí poradenství, jejíž součástí jsou samozřejmě i ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a o důvěrnosti informací).

Pro účely tohoto mapování byl vytvořen dotazník a Úřad s žádostí o jeho vyplnění oslovuje vybranou skupinu podnikatelů v elektronických komunikacích, obce, orgány veřejné správy, příspěvkové a zájmové organizace, osoby podnikající v síťových odvětvích, subjekty potenciálně shromažďující data pro územní analytické podklady a profesní a zájmové asociace. Cílem oslovení takto široké skupiny respondentů je snaha o co nejpodrobnější zmapování již existující či potenciálně využitelné infrastruktury pro poskytování vysokorychlostního přístupu k internetu.

Touto cestou Úřad vyzývá i další zainteresované subjekty k účasti na předmětném mapování.

Uvedené dotazníky a informace ohledně náležitostí jejich vyplnění a odesílání jsou k dispozici zde.

Top