Přehled údajů získaných od povinných orgánů a povinných osob

Soubory minimálních údajů o fyzické infrastruktuře

Zákon předpokládá, že ČTÚ shromažďuje soubory minimálních údajů (dále jen „SMU") získané buď v rámci vlastní úřední činnosti nebo poskytnuté povinnými osobami a že tyto údaje zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup (srov. § 6 odst. 2 a  § 7 odst. 2 ve spojení s § 3 odst. 2 Zákona).

Zveřejnění informací o SMU je signálem potenciálním oprávněným osobám, že údaje z dané lokality již má ČTÚ k dispozici.

Samotný SMU ČTÚ zveřejnit nemůže, neboť k jeho poskytnutí je třeba, aby oprávněná osoba doložila oprávněnost rozsahu požadovaných údajů pro svůj plánovaný projekt. SMU je možné poskytnout pouze na základě žádosti.

Podrobnější informace o právní úpravě naleznete v části Podmínky a postupy.

Poskytované údaje o stavebních pracích

Povinnost poskytnout oprávněné osobě na její žádost údaje o plánovaných nebo prováděných stavebních pracích, které jsou financovány z veřejných prostředků a které se týkají fyzické infrastruktury, ukládá povinné osobě § 11 odst. 2 Zákona. Tímto ustanovením je povinné osobě uložena rovněž povinnost poskytnout totožné údaje zároveň ČTÚ.

Poskytnutí informací ČTÚ umožňuje povinné osobě další žádosti ostatních oprávněných osob odmítnout (§ 12 odst. 2 písm. b) Zákona). Z tohoto důvodu ČTÚ uveřejňuje, ze kterých lokalit a od kterých povinných osob má již informace k dispozici.

Top