Informace o vydání generální licence k provozování rádiových zařízení v kmitočtovém pásmu 5 GHz, která jsou součástí systémů RLAN.

ČTÚ v Telekomunikačním věstníku, částce 8, vydané dne 25.8.2003 uveřejnil informaci o povolování provozu zařízení RLAN v pásmu 5 GHz. Následně v Telekomunikačním věstníku, částce 9, ze dne 22.9.2003 předložil k veřejné diskusi návrh generální licence k provozování pohyblivých vysílacích zařízení, která jsou součástí elektronických systémů provozovaných ve vysoce výkonných místních sítích RLAN v pásmu 5 GHz.

V rámci třicetidenní zákonem stanovené konzultační lhůty ČTÚ obdržel k návrhu generální licence pouze nepodstatné připomínky.

Ve zmíněné informaci ze dne 25.8.2003 byla vysvětlena situace týkající se otázky povolování systémů RLAN v České republice v kontextu evropské a světové harmonizace využívání kmitočtového spektra. Je v ní mimo jiné uvedeno:

“S ohledem na skutečnosti, že:

  • během přípravy WRC-03 byly v ITU-R zpracovány studie sdílení pásma 5 GHz radiokomunikačními službami, formulovány základní záměry, přičemž upřesňování podmínek sdílení je předmětem dalších studií,
  • jsou indikovány záměry výrobců dodávat zařízení splňující požadavky mitigačních technik (standardu IEEE 802.11h),
  • provoz zařízení lze připustit za podmínky, že nebude působit nežádoucí rušení,
  • narůstající využití RLAN v pásmu 2 400 MHz prokazuje zájem o využití přístupových sítí s významným přínosem k rozšiřování přístupu k internetu,

ČTÚ rozhodl, že umožní co nejdříve provozování zařízení RLAN v pásmu 5 GHz v souladu s Rozhodnutím CEPT ERC/DEC/(99)23 formou vydání generální licence.”

Vzhledem k tomu, že v rámci CEPT bylo rozhodnuto zapracovat výsledky světové konference WRC-03 týkající se provozování systémů RLAN v kmitočtovém pásmu 5 GHz do aktualizovaného rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(99)23, ČTÚ rozhodl, že generální licence týkající se provozu systémů RLAN v pásmu 5 GHz bude vydána až poté co bude aktualizováno předmětné rozhodnutí CEPT tak, aby rozhodnutí ČTÚ bylo plně v souladu s harmonizačními záměry CEPT. Předpokládá se, že návrh aktualizovaného rozhodnutí bude předložen na jednání pracovních skupin CEPT koncem ledna 2004. Lze tedy předpokládat, že předmětná generální licence bude vydána nejdříve koncem prvního čtvrtletí 2004.

Upozornění: zařízení bude možno uvádět do provozu až po nabytí účinnosti zmíněné generální licence a provozovat je jen za podmínek stanovených touto generální licencí. Oznámení je proto určeno pro možné budoucí provozovatele rádiových zařízení v sítích RLAN a pro budoucí uživatele k poskytnutí základních informací.

ČTÚ č.j. 33695 / 2003 - 613
odbor správy kmitočtového spektra

Top