INFORMACE o projektu „Monitoring služeb elektronických komunikací 2008“

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zahájil koncem února „Monitoring služeb elektronických komunikací 2008“. Tento projekt je zaměřen na sledování využívání služeb elektronických komunikací, na spokojenost občanů a firem s těmito službami a jejich další vývoj. ČTÚ tak získá ucelený přehled informací týkajících se spotřebitelské veřejnosti. Výsledky budou použity pro činnost úřadu v rámci přezkumu univerzální služby, pro vyhodnocení účinnosti uplatněných regulačních opatření a sledování vývoje poptávky na trhu elektronických komunikací. ČTÚ klade ve stále větší míře důraz na prospěch spotřebitelů a posílení jejich pozice na trhu, v souladu se záměry Evropské komise. Projekt bude ukončen a vyhodnocen do 31. prosince 2008.

ČTÚ získá informace především o způsobu komunikace a změn v ní, důvodech a preferencích pro využívání určitých služeb elektronických komunikací, spokojenosti s nabízenými službami a podobně. Sledovány budou například služby roamingu, které budou využity pro hodnocení dopadů regulace v této oblasti, informace o přenositelnosti čísel, která by měla přispět k větší konkurenci na trhu a otázky univerzální služby, které budou využity pro její přezkum a posouzení nutnosti ukládání některých povinností v budoucím období.

Podstatnou součástí bude i posouzení vývojových trendů, důsledků konvergence sítí a služeb a potřeby jejich regulace.

V zájmu co nejlepšího poznání situace bude ČTÚ využívat několik odlišných metod získávání informací, jak klasické dotazníky v rámci celostátních šetření, tak nové postupy, které se zaměřují spíše na získání kvalitativních informací, obojí doplněné názory špičkových expertů.

  1. Informace kvantitativního charakteru, reprezentativní pro občany a firmy v ČR, budou získávány celostátními výzkumy (telefonické a osobní rozhovory).
  2. Kvalitativní informace poskytne interaktivní internetový panel mládeže do 25 let, který se zaměří i na spontánní reakce a rozšíří tak možnosti poznání názorů spotřebitelů. Tato metoda odpovídá životnímu stylu této věkové skupiny, kdy panelisté diskutují především mezi sebou pod vedením zkušených a ČTÚ odborně připravených moderátorů.
  3. Odbornou veřejnost zastoupí v projektu panel cca 30 expertů. Ti budou formou diskusí, vyjádření a workshopů průběžně reagovat na závěry z prováděných výzkumů, vyjadřovat se k trendům, souvislostem, zkušenostem z jiných zemí a podobně.

Monitoring zajišťuje a obsahově garantuje projektový tým složený z pracovníků ČTÚ ve spolupráci s externími odborníky z oblasti sociologických průzkumů a statistických šetření. Vlastní realizace průzkumů je zajištěna externě na základě smluv s firmami, které byly vybrány pro jednotlivé části na základě výběrových řízení. Firma STEM/MARK a.s. bude realizovat 4 celostátní šetření, firma SMG spol. s. r. o. panel expertů a firma Perfect Crowd, s. r. o. panel mladých.

Top