Informace k evropsky harmonizovanému přechodu na rozestup kanálů 8,33 kHz v letecké pohyblivé službě – žádosti o změnu oprávnění

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1079/2012 ze dne 16. listopadu 2012, kterým se stanoví požadavky na rozestup kanálů hlasové komunikace pro jednotné evropské nebe, provádí na základě došlých žádostí změnu individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů letecké pohyblivé služby (dále jen „oprávnění“)  spočívající v náhradě stávajícího vysílacího radiového zařízení vysílacím rádiovým zařízením, umožňujícím rovněž nový rozestup kanálů 8,33 kHz.

Vzhledem k tomu, že uvedená změna je vyvolána v důsledku povinné implementace výše uvedeného prováděcího předpisu Komise (EU), přistoupil ČTÚ u těchto změn k osvobození od povinnosti úhrady správního poplatku podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Toto osvobození od povinnosti úhrady správního poplatku za změnu oprávnění, která je vynucena evropsky harmonizovaným přechodem na kanálovou rozteč 8,33 kHz, bude ČTÚ provádět u žádostí o změnu oprávnění podaných pouze do 30. 11. 2018, s tím, že v souladu s Článkem 6 odst. 10 uvedeného prováděcího nařízení Komise (EU) nejpozději do 31. 12. 2018 musí být převedena veškerá přidělení rádiových kmitočtů na rozestup kanálů 8,33 kHz. Žádosti podané po 30. 11. 2018 již budou zpoplatněny v souladu s příslušným sazebníkem zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

ČTÚ dále uvádí, že úkony spojené s žádostí o prodloužení doby platnosti oprávnění či jiné požadované změny v oprávnění, které jsou nad rámec vynucené výměny vysílacích zařízení, jsou nadále zpoplatněny.

ČTÚ pro informaci držitelů oprávnění k využívání rádiových kmitočtů letecké pohyblivé služby rovněž upozorňuje, že aniž je dotčen článek 2 odst. 5 uvedeného prováděcího nařízení Komise (EU), nesmí provozovatel ode dne 1. 1. 2018 provozovat letadlo ve vzdušném prostoru, které není vybaveno vysílacím rádiovým zařízením, které nemá možnost rozestupu kanálů 8,33 kHz.

ČTÚ-32 685/2018-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top