Férové a neférové praktiky – vyhodnocení smluv nejvýznamnějších operátorů

Český telekomunikační úřad v průběhu listopadu zanalyzoval smluvní dokumentaci všech tří síťových mobilních operátorů a významného poskytovatele připojení k internetu. Vyhodnocoval přitom, nakolik jejich smluvní podmínky odpovídají aktualizovaným Doporučením ČTÚ k účastnickým smlouvám. Analýze byly podrobeny vždy nejnovější smluvní podmínky daného poskytovatele.

U operátora O2 se jednalo o smluvní podmínky účinné od 1. 9. 2015, u T-Mobile o smluvní podmínky účinné od 26. 1. 2014, u Vodafone o smluvní podmínky účinné od 5. 1. 2016 a u UPC o smluvní podmínky účinné od 15. 1. 2016.

Výstupem analýzy je spotřebitelský semafor reflektující, zda a jakým způsobem operátoři do smluvní dokumentace zapracovali předmětná doporučení. Ke každé hodnocené oblasti je jednotlivým poskytovatelům přidělena jedna ze tří barev se zdůvodněním, proč je příslušná část smluvních podmínek hodnocena právě takto.


Zásady pro přidělení barev:

Zelená barva je přidělena tomu poskytovateli, který danou oblast ve své smluvní dokumentaci upravil nejenom v souladu se zákonnou úpravou, ale respektuje doporučení ČTÚ, popřípadě jeho návrh smlouvy obsahuje i některá další prospotřebitelská ujednání nad rámec zákona.

Červená barva je naopak přidělována v dané hodnocené kategorii tomu poskytovateli, jehož smluvní dokumentace (byť nemusí být přímo v rozporu se zákonem) vykazuje znaky neurčitosti, nesrozumitelnosti, neúplnosti apod., tedy praktiky, které úřad v doporučení označuje jako neférové.

Oranžová barva je určitým průměrem a je poskytovateli udělována za předpokladu, že smluvní podmínky lze v hodnocené kategorii hodnotit v některých aspektech jako zcela vyhovující, v některých vykazují znaky neurčitosti či nesrozumitelnosti pro spotřebitele.


U smluvních podmínek ČTÚ hodnotil 12 oblastí, které považuje za stěžejní:

 1. Struktura smluvních dokumentů (přehlednost a srozumitelnost)
 2. Sjednávání smluv prostředky na dálku a mimo prostory obvyklé k podnikání
 3. Možnost vyzkoušení služby
 4. Popis služby (minimální nabízená a minimální zaručená kvalita)
 5. Automatické prodlužování smluv (autoprolongace)
 6. Informace o termínech a způsobu vyúčtování
 7. Vrácení nevyčerpaného kreditu u předplacených služeb
 8. Převod a čerpání volných jednotek
 9. Smluvní pokuty
 10. Jednostranná změna smlouvy a způsob vyrozumění účastníka o této změně
 11. Způsob uplatnění reklamace a reklamační řízení
 12. Výpověď smlouvy a úhrady spojené s předčasným ukončením smlouvy
Top