Dílčí služba podle § 38 odst. 2 písm. g)

 

Jedná se o doplňkové služby ke službám připojení a přístupu v pevném místě, kterými jsou:

  1. postupné splácení ceny za zřízení připojení k veřejné komunikační síti pro spotřebitele,
  2. bezplatné selektivní zamezení odchozích volání, odesílání prémiových textových nebo multimediálních zpráv nebo, je-li to technicky proveditelné, přístupu k podobným službám se zvýšenou cenou anebo volání na určené druhy čísel pro účastníka,
  3. bezplatné položkové vyúčtování ceny pro účastníka,
  4. 4. poskytování informací na žádost účastníka o nižších cenách nebo výhodnějších cenových plánech a podmínkách, za nichž jsou uplatňovány, jsou-li tyto informace dostupné, a
  5. 5. kontrola výdajů účastníka spojených s využíváním veřejně dostupné telefonní služby, včetně bezplatného upozornění spotřebitele v případě neobvyklého nebo nadměrně zvýšeného využívání této služby.

Tyto služby v současné době nejsou uloženy jako povinnost. Podrobnější informace a pravidelné monitorování komerčního poskytování služeb lze nalézt v části Monitorování komerčního poskytování služeb odpovídajících neuloženým dílčím službám.

5. 5. 2009
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu
28. 7. 2006
ROZHODNUTÍ o uložení povinnosti
Top