Oznámení o zveřejnění aktualizované verze základních principů výběrového řízení na udělení práv k rádiovým kmitočtům, včetně informace o zamýšleném rozšíření předmětu výběrového řízení

Dne 1. června 2018 Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zveřejnil Základní principy výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz (dále jen „Základní principy“) výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz (dále jen „Výběrové řízení“). Ke zveřejnění Základních principů Úřad přistoupil mimo rámec zákona
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) s cílem zjistit předběžnou pozici dotčených subjektů ke zvažovaným Základním principům Výběrového řízení. K tomu účelu ČTÚ poskytl dotčeným subjektům příležitost zaslat jejich připomínky a zorganizoval i pracovní workshop.

Obdržené připomínky k Základním principům ČTÚ vypořádal v dokumentu Rámcová pozice Českého telekomunikačního úřadu k připomínkám k návrhu základních principů výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz zveřejněném dne 1. srpna 2018 (dále jen „Rámcová pozice“).

Aktualizované Základní principy výběrového řízení na kmitočty pro sítě 5. generace

Základní principy Výběrového řízení doznaly od jejich prvního zveřejnění změn v reakci na obdržené připomínky, další analytickou činnost ČTÚ i připomínky z meziresortního připomínkového řízení k připravovanému materiálu k návrhu postupu a podmínek aukce kmitočtů pásma 700 MHz pro vládu České republiky, jakož i na konzultace s ÚOHS a dalšími rozhodujícími státními orgány. Těmi jsou především Ministerstvo průmyslu a obchodu („MPO“) a Ministerstvo vnitra („MV“). Samostatné konzultace probíhají ohledně některých konkrétních aspektů výběrového řízení, zejména závazků souvisejících s podporou BB-PPDR služeb pro krizovou komunikaci bezpečnostních a krizových složek České republiky.

ČTÚ  v zájmu transparentnosti svého postupu zveřejňuje aktualizovanou verzi Základních principů Výběrového řízení. Ty reflektují současný stav přípravy zvažovaných podmínek Výběrového řízení a zohledňují mimo jiné i výsledky všech výše uvedených konzultací s relevantními subjekty.

Aktualizovaná verze Základních principů je doplněna o zamýšlené podmínky souvisejícího rozšíření předmětu výběrového řízení o kmitočty z pásma 3400-3600 MHz. Kmitočtové pásmo 3400–3800 MHz bylo v Evropě identifikováno jako primární pásmo pro rozvoj 5G služeb, proto by nabídka volných kmitočtů v dolní části tohoto pásma umožnila získat, popř. doplnit kmitočty primárně určené pro rozvoj 5G sítí. Na základě poznatků z dosavadních postupu přípravy Výběrového řízení ČTÚ považuje rozšíření předmětu Výběrového řízení o další kmitočty z tzv. kapacitních pásem pro 5G sítě za vhodné další opatření pro podporu rozvoje 5G sítí. Pro potenciální zájemce umožní zahrnutí kmitočtů z více pásem určených pro 5G sítě rozšířit jejich obchodní strategie rozvoje jejich 5G sítí. Tomu podle nasvědčuje i benchmark jiných evropských zemí, kde obdobné výběrové řízení již bylo uskutečněno, popř. se připravuje (např. Německo, Francie, Finsko, Island, Dánsko, Belgie, Švédsko).

Další možná doplňková pásma pro 5G sítě

Nad rámec výše uvedené aktualizace Základních principů ČTÚ vnímá, že v rámci některých zahraničních aukcí kmitočtů pásma 700 MHz byly, vedle kmitočtů z pásma 3400-3800 MHz, nabídnuty pro účely budování 5G sítí i kmitočty z dalších pásem, zejména kmitočty ze SDL (supplementary downlink) úseků pásem 700 MHz, 1500 MHz (L-band) a kmitočty z TDD pásma 2300 MHz. Tyto doplňkové kmitočty by mohly v budoucnu pomoci zlepšit zákaznickou zkušenost s využíváním služeb vysokorychlostního mobilního připojení k internetu díky významnému zvýšení kapacity existujících nebo nově budovaných sítí určených k základnímu plošnému pokrytí.

***

ČTÚ vyzývá dotčené subjekty k vyjádření k aktualizované verzi Základních principů.

Současně ČTÚ vyzývá dotčené subjekty jako potenciální účastníky připravovaného výběrového řízení k poskytnutí vyjádření o potřebě a konkrétnější časové představě využití dalších kmitočtů z výše uvedených SDL úseků pásem 700 MHz a 1500 MHz a pásma 2300 MHz. ČTÚ považuje takovou zpětnou vazbu potenciálních zájemců o účast ve výběrovém řízení za důležitou pro rozhodování o postupu jejich zpřístupnění k využití.

Vyjádření lze předkládat v termínu do 25. ledna 2019 zasláním na elektronickou adresu aukce@ctu.cz.

Soubory ke stažení
Top