Informace k dodatečným otázkám společnosti Vodafone Czech Republic a.s. k textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) odpověděl v souladu s ustanovením bodu 3.4 písm. e) textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz (dále jen „Vyhlášení“) na otázky k textu Vyhlášení, které mu byly zaslány ve lhůtě stanovené v kapitole 5 Vyhlášení, tedy do 22. února 2016, a to včetně požadavku společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „společnost Vodafone“) o upřesnění jedné z podaných odpovědí. Všechny otázky a odpovědi Úřad zveřejnil na svých webových stránkách a odpovědi též písemně zaslal všem tazatelům.

Dne 11. 3. 2016, tedy po termínu stanoveném v kapitole 5.1 Vyhlášení, obdržel Úřad následující dodatečné otázky společnosti Vodafone, které se týkají kapitoly 7.1.2 Vyhlášení, a to zda bude:

  1. s odkazem na povinnost po 7 letech využívat celý vydražený úsek spektra ve smyslu kapitoly 7.3 Vyhlášení, vyžadováno vydání individuálního oprávnění i pro 5 MHz bloky, kterých se týká omezení maximální hodnoty EIRP na +25 dBm/(5 MHz), pokud by nebylo dané spektrum možné využívat;
  2. možné uvedené 5 MHz bloky nevyužívat a tedy pro ně nežádat o vydání individuálního oprávnění, a nebude to vyhodnoceno jako nedodržení podmínky využívat celé přidělené spektrum po uplynutí lhůty 7 let ve smyslu kapitoly 7.3 Vyhlášení.

V reakci na nové, a po stanoveném termínu položené, otázky společnosti Vodafone Úřad tímto potvrzuje platnost všech podmínek stanovených v kapitolách 7.1.2 a 7.3 Vyhlášení. Způsob jejich naplnění bude plně v působnosti budoucích držitelů přídělů rádiových kmitočtů.

ČTÚ-1/2016-613/VIII.vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Top