Získání průkazu odborné způsobilosti na základě zkoušky

Pro obsluhu a práci s:

 • vysílacími rádiovými zařízeními umístěnými na palubách letadel a lodí zapsaných v leteckém, plavebním nebo námořním rejstříku České republiky,
 • pozemními vysílacími rádiovými zařízeními pohyblivé letecké a pohyblivé plavební služby,
 • radiotelefonními a radiotelegrafními pozemními vysílacími rádiovými zařízeními provozovanými v pásmu krátkých vln,
 • vysílacími rádiovými zařízeními amatérské radiokomunikační služby.

musí být stanici obsluhující osoba podle § 26 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen „zákon“) držitelem platného průkazu odborné způsobilosti k obsluze těchto zařízení (dále jen „průkaz“), nebo (v případě právnické osoby) musí být zajištěno, aby obsluhu těchto zařízení prováděla pouze osoba, která průkaz má.

Na základě vyhlášky č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti, se vydávají:

 1. všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby – VFL: [v žádosti volba (a) - opravňuje jeho držitele k obsluze letadlové stanice nebo letecké stanice v pásmech letecké pohyblivé služby],
 2. omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby – OFL: [v žádosti volba (b) - opravňuje jeho držitele k obsluze letadlové stanice na území České republiky v pásmech letecké pohyblivé služby],
 3. všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby (GOC): [v žádosti volba (c) - opravňuje jeho držitele k obsluze stanic ve všech pásmech systému GMDSS na lodích SOLAS (lodě s podmínkou povinného vybavení systémem GMDSS) - obvykle o něj žádají (budoucí) profesionální námořní důstojníci, kteří musí projít speciálním praktickým kursem v ovládání komunikační techniky v rámci systému GMDSS a doložit dosažení středního odborného vzdělání],
 4. omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby (ROC): [v žádosti volba (d) - opravňuje jeho držitele k obsluze stanic systému GMDSS v pásmu velmi krátkých vln na lodích SOLAS (s podmínkou povinného vybavení systémem GMDSS) - obvykle o něj žádají (budoucí) profesionální námořní důstojníci, kteří musí projít speciálním praktickým kursem v ovládání komunikační techniky v rámci systému GMDSS a doložit dosažení středního odborného vzdělání],
 5. všeobecný průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu a vnitrozemské vodní cesty – VFN: [v žádosti volba (e) - opravňuje jeho držitele k obsluze lodní stanice nebo pobřežní stanice na vnitrozemských vodních cestách nebo k obsluze lodní stanice v námořní pohyblivé službě, která nevyužívá kmitočtová pásma GMDSS - obvykle o něj žádají (budoucí) držitelé průkazů MD ČR typu "B" - Velitel jachty mořské plavby (do 200 námořních mil od pobřežní linie)],
 6. omezený průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu v pobřežních vodách a vnitrozemské vodní cesty – OFN: [v žádosti volba (f) - opravňuje jeho držitele k obsluze lodní stanice nebo pobřežní stanice na vnitrozemských vodních cestách nebo k obsluze lodní stanice v námořní pohyblivé službě v pobřežních vodních cestách, pokud ovládání stanice spočívá jen v obsluze jednoduchých vnějších ovládacích prvků - obvykle o něj žádají (budoucí) držitelé průkazů MD ČR typu "C" - Velitel jachty pobřežní plavby (do 10 námořních mil od pobřežní linie) nebo držitelé průkazů „Vůdce malého plavidla“ či „Rýnského patentu“],
 7. průkaz pozemního radiotelegrafisty – TEL: [v žádosti volba (g) - opravňuje jeho držitele k obsluze radiotelegrafní stanice v pásmech krátkých vln. Součástí zkoušky je praktická zkouška z telegrafie],
 8. průkaz HAREC operátora třídy A: s mezinárodní platností [v žádosti volba (h) - opravňuje jeho držitele k obsluze stanice radioamatérské služby ve všech určených pásmech s použitím maximálního povoleného výkonu, podrobné informace lze nalézt v sekci průkazů amatérské radiokomunikační služby],
 9. průkaz NOVICE operátora třídy N: s platností pouze na území ČR [v žádosti volba (i) - opravňuje jeho držitele k obsluze stanice radioamatérské služby v určených pásmech pro tuto operátorkou třídu s maximálním povoleným výkonem 10 W, podrobné informace lze nalézt v sekci průkazů amatérské radiokomunikační služby],
 10. všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby (LRC): v žádosti volba (j) - opravňuje jeho držitele k obsluze lodních stanic systému GMDSS ve všech oblastech a na všech kmitočtových pásmech na non-SOLAS lodích (jedná se o dobrovolný výběr z prvků GMDSS, mezi něž patří i systém DSC, kterým je dnes vybavena většina lodních radiostanic) – obvykle o něj žádají (budoucí) držitelé průkazů MD ČR typu "B" - Velitel jachty mořské plavby (do 200 námořních mil od pobřežní linie), kteří chtějí být držiteli celoevropsky uznávaných průkazů LRC. Uchazeči musí projít speciálním praktickým kursem v ovládání komunikační techniky vyhrazené pro LRC v rámci systému GMDSS],
 11. omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby (SRC): [v žádosti volba (k) - opravňuje jeho držitele k obsluze lodních VKV stanic systému GMDSS používaných na základě dobrovolnosti v oblasti A1, na non-SOLAS lodích (mezi prvky GMDSS patří i systém DSC, kterým je dnes vybavena většina lodních VKV radiostanic) – obvykle o něj žádají (budoucí) držitelé průkazů MD ČR typu "C" - Velitel jachty pobřežní plavby (do 10 námořních mil od pobřežní linie), kteří chtějí být držiteli celoevropsky uznávaných průkazů SRC. Uchazeči musí projít speciálním praktickým kursem v ovládání komunikační techniky vyhrazené pro SRC v rámci systému GMDSS].

Vydání průkazu je podmíněno úspěšným vykonáním zkoušky odborné způsobilosti nebo uznáním způsobilosti nabyté v jiné členské zemi EU.
Ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti se lze přihlásit u Českého telekomunikačního úřadu na stanoveném formuláři elektronicky (interaktivně) nebo písemně – Formulář č. 10. Kontakt je uveden v části Kontakty.

Správní poplatek za vydání průkazu odborné způsobilosti ve výši 400 Kč je splatný předem na účet ČTÚ:

 • u průkazů VFL, GOC, ROC, VFN, OFN, TEL, LRC a SRC na účet
  č. 3711-60426011/0710, vedený u ČNB, pobočka Praha město,
 • u průkazů OFL u zkušební komise v Praze na účet č. 3711-5920041/0710, vedený u ČNB, pobočka Praha město,
 • u průkazů OFL u zkušební komise v Ostravě na účet č. 3711-6823761/0710, vedený u ČNB, pobočka Ostrava,

  variabilní symbol platby se tvoří podle vzorce 4300DDMMRR, kde první čtyři znaky jsou pevně stanoveny, dalších šest znaků je datum narození ve tvaru dd-mm-rr. Jako konstantní symbol 1148 pro platbu bankovním převodem nebo 1149 pro platbu poštovní poukázkou.

 • Platbu správního poplatku je také možno provést kolkem.

K přihlášce ke zkoušce je nutno přiložit jednu aktuální fotografii formátu 35 x 45 mm. Technické provedení fotografie musí odpovídat parametrům fotografie požadovaným pro vydání občanského průkazu.

Ke zkoušce ČTÚ písemně zve nejpozději do tří měsíců od podání přihlášky. 14 dnů přede dnem konání zkoušky ČTÚ pošle e-mailem pozvánku ke zkoušce. Termíny konání zkoušek jsou vyhlašovány nejméně 30 dnů předem na internetové stránce ČTÚ v části Oznámení termínu zkoušek. Zkouška se koná zpravidla v sídle ČTÚ v Praze (pro oblast Čechy) nebo v Ostravě (pro oblast Morava a Slezsko).

Zkouška se začíná vyplněním písemného testu z radiokomunikačních předpisů, radiokomunikačního provozu, elektrotechniky a radiotechniky, který je v případě některých zkoušek doplněn zkouškou ústní (průkazy VFL, VFN, SRC, LRC, GOC, ROC a TEL).

Otázky pro písemné testy pro získání jednotlivých druhů průkazů letecké pohyblivé služby, námořní pohyblivé služby a pozemní radiotelegrafii včetně správných odpovědí.

Osnovy ústní zkoušky (pro průkazy VFL, VFN, SRC, LRC, GOC, ROC a TEL).

Zkušební řád Českého telekomunikačního Úřadu, kterým se stanoví postup při provádění zkoušek k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, při prodlužování platnosti průkazů odborné způsobilosti a při vydání duplikátů těchto průkazů

Po úspěšném absolvování zkoušky je průkaz uchazeči vydán. V případě neúspěšného absolvování zkoušky je žadateli o průkaz nabídnuta možnost opravné zkoušky.

Top