Praha 5. listopadu 2009
Čj.: 92 739/2009-613

OZNÁMENÍ Českého telekomunikačního úřadu o Vyhlášení výběrového řízení na udělení práva k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění celoplošné sítě elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, že jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. o) a p) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podle § 146 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje podle § 21 zákona výběrové řízení na udělení práva k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění celoplošné veřejné komunikační sítě pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací v rozsahu kmitočtů 1455,616–1457,152 MHz.

Podmínky tohoto vyhlášení jsou uvedeny ve Vyhlášení výběrového řízení na udělení práva k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění celoplošné sítě elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací, čj. 92 739/2009-613, uveřejněném podle § 125 odst. 2 písm. d) zákona v částce 19/2009 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy. Přihlášky do výběrového řízení je možno podávat Úřadu za podmínek podle Vyhlášení nejpozději do 16. 12. 2009.

PhDr. Pavel Dvořák, CSc., v. r.
předseda Rady
Českého telekomunikačního úřadu
Top